Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Provence Côte d’Azur

Versie Nederlands -2 (23-03-2015)

De website www.provencecotedazur.nl (“Provencecotedazur.nl”) is een website van en wordt beheerd door Reiscompany (“Reiscompany”). Reiscompany is de eigenaar van de website Provencecotedazur.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de verhuurder, die adverteert op Provencecotedazur.nl, en de eigenaar van Provencecotedazur.nl.

Artikel 1. Inleiding

1.1

Provencecotedazur.nl is een informatieve website die tevens verhuurders de mogelijkheid biedt hun accommodatie(s) onder de aandacht te brengen en Provencecotedazur.nl fungeert derhalve als platform voor verhuurders en huurders. Reiscompany is in deze geen intermediair en niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders. Reiscompany zal via Provencecotedazur.nl het platform marketen en verhuurders en bezoekers van de website assisteren om te komen tot optimaal gebruik van deze website.

1.2

Op de daarvoor bestemde pagina’s van Provencecotedazur.nl staan aangeboden accommodaties. Provencecotedazur.nl is bedoeld voor onder meer het onder de aandacht brengen van gastenkamers (chambres d’hôtes), vakantiewoningen/huizen (gîtes) en campings. Reiscompany is slechts gebonden diensten via haar website aan te bieden wanneer zij dit schriftelijk heeft aanvaard.

1.3

Het succes van Provencecotedazur.nl is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de op Provencecotedazur.nl adverterende verhuurder (hierna: “verhuurder”) ervoor te zorgen dat de informatie op hun eigen website accuraat is en dat het beeld dat wordt geschetst overeenkomt met dat wat er op Provencecotedazur.nl wordt vermeld op basis van door verhuurder verstrekte informatie. De verhuurder vragen we om de eventuele vermelde beschikbaarheid op hun eigen website regelmatig bij te houden. Tevens vragen wij de verhuurder zo spoedig mogelijk te reageren op e-mails of andere vorm van correspondentie aangaande de interesse in een accommodatie.

1.4

Reiscompany is voortdurend bezig Provencecotedazur.nl aan te passen en te verbeteren en kan daartoe naar eigen inzicht en zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen aanbrengen in het systeem en de website.

Artikel 2. Algemeen

2.1

Op alle diensten aangeboden op deze website en overeenkomsten met de verhuurder zijn deze voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat reserveringen worden afgehandeld door de verhuurder van de accommodatie onder de voorwaarden van de desbetreffende verhuurder.

2.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de verhuurder worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Op van deze voorwaarden afwijkende afspraken kan door de verhuurder slechts een beroep worden gedaan indien deze door Reiscompany zijn aanvaard.

Artikel 3. Abonnementen

3.1

Reiscompany werkt met een abonnementsstructuur. Een abonnement wordt aangegaan tot wederopzegging en wordt gefactureerd in periodes van een jaar tenzij schriftelijk (per e-mail) anders overeengekomen. Opzeggen van een abonnement kan schriftelijk (per e-mail), tot de eerste dag van de laatste maand voor het verstrijken van de laatst gefactureerde periode. Een abonnement geeft recht één verhuurobject te adverteren.

3.2

Voor het adverteren in een andere taal dan de Nederlandse taal zullen door Reiscompany eenmalig extra kosten in rekening worden gebracht aan de verhuurder.

3.3

In geval Reiscompany van menig is dat er door verhuurder op oneigenlijk wijze gebruik wordt gemaakt van Provencecotedazur.nl zal Reiscompany verhuurder hiervan in kennis stellen, teneinde verhuurder de mogelijkheid te bieden dit oneigenlijke gebruik in samenwerking met Reiscompany te herstellen. Indien het op oneigenlijke wijze gebruik maken van Provencecotedazur.nl door verhuurder, na kennisgeving, blijft voortduren is Reiscompany gerechtigd een abonnement per direct te beëindigen.

Artikel 4. Facturen en betaaltermijnen

4.1

De verhuurder ontvangt voor de diensten van Reiscompany een factuur per e-mail. Voor facturen van Reiscompany geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn zal de abonnee per e-mail worden herinnerd aan zijn betalingsverplichting. Reiscompany zal de inning van openstaande facturen uiterlijk 75 dagen na verzending van de factuur uit handen geven.

Artikel 5. Beschrijvingen

5.1

Reiscompany is niet verantwoordelijk en acht zich niet aansprakelijk voor de juistheid van de teksten, van het door verhuurder aangeleverde (advertentie)materiaal. Als er sprake is van een duidelijk misrepresentatie van het aangeboden (advertentie)materiaal kan verhuurder hiervoor op grond van de toepasselijke wet en regelgeving aansprakelijk worden gesteld.

De kwaliteit van de individuele pagina heeft impact op de beleving van het geheel. Daarom wordt verhuurder verzocht zorg te besteden aan de door hem aan te leveren (advertentie)materiaal. De effectiviteit van de individuele pagina’s hangt sterk af van de kwaliteit van de ingevoerde tekst en verstrekte fotografie.

Verhuurder houdt rekening met het door Reiscompany aangeboden format van Provencecotedazur.nl (zoals duidelijk wordt uit het aangeboden registratieformulier).

Vermeldingen die verwijzingen bevatten naar platforms van derden zijn niet toegestaan, tenzij Reiscompany hiermee akkoord is gegaan.

Artikel 6. Seizoenen

6.1

Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-, midden- en hoogseizoen. Reiscompany schrijft deze periodes niet voor, maar doet de volgende suggestie: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken middenseizoen, alle andere weken laagseizoen. De opdeling in deze periodes is altijd arbitrair: ze kunnen verschillen per land, regio en stad. Veel verhuurders hanteren meer tarieven en geven de voorkeur deze gedetailleerd te beschrijven in het inschrijfformulier.

Artikel 7. Prijsvermelding

7.1

Op Provencecotedazur.nl worden prijzen (bij voorkeur) als volgt vermeld: voor vakantiewoningen (gîtes) per week, voor gastenkamers (Chambres d’hôtes) per nacht. Alle service en dienstverlening die niet inclusief is, worden bij voorkeur specifiek individueel vermeld.

Artikel 8. De externe link

8.1

Verhuurder kan op zijn of haar pagina op Provencecotedazur.nl een link leggen naar de eigen website. Reiscompany stelt het op prijs als verhuurder op zijn of haar eigen website een link plaatst naar (zijn of haar pagina) op Provencecotedazur.nl.

Artikel 9. Copyright

9.1

Alle teksten en andere uitingen op Provencecotedazur.nl (ook de teksten van verhuurders) vallen onder het auteursrecht. Verhuurder mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Reiscompany.

Artikel 10. Klachten & aansprakelijkheid

10.1

Als klachten Reiscompany bereiken via een huurder, zal in beginsel het volgende protocol gevolgd worden: Reiscompany stuurt de klacht door naar de verhuurder met het verzoek om deze klacht op te nemen en af te handelen met huurder. Reiscompany acht zich niet genoodzaakt klachten van een huurder jegens verhuurder zelf af te handelen.

Artikel 11. Tarieven

11.1

Alle door Reiscompany gevoerde tarieven zijn exclusief BTW. In overleg kan de BTW worden verlegd naar verhuurder die in de EU is gevestigd (buiten NL). Hiertoe vraagt Reiscompany verhuurder om hun BTW nummer.

Geschillen & toepasselijk recht

All geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verhuurder aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

De overeenkomst tussen Reiscompany en verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht.